Pluryn Research & Development en de expertisekringen

De expertisekring werkt nauw samen met de afdeling Research & Development (R&D) van Pluryn. R&D koppelt onderzoek aan centrale thema’s. Deze baseert R&D op ontwikkelingen in zorg en wetenschap. 
Het meerjarenplan benadrukt de volgende thema’s:

Doorontwikkeling van gepersonaliseerde zorg

RCT naar N = 1 studies*, doelrealisatie, netwerkbenadering

Een voorbeeld is de doorontwikkeling van programma’s voor behandeling van middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Doel is het verder personaliseren van deze behandeling zodat deze naadloos aansluit op de behoefte van de individuele cliënt. 

Ontwikkeling van nieuwe zorgvormen

Hierbij kijken we naar programma’s die leiden tot meer ambulantisering van de zorg. We kijken ook naar programma’s die inzetten op het belang van de familiecontext. Bijvoorbeeld via doorontwikkeling van kleinschalige voorzieningen voor kinderen met ASS. Komende jaren testen we nieuwe kleinschalige residentiële zorgvormen: wat levert het op qua cliënttevredenheid, veiligheid en problematiek en hoe gaat de verdere doorontwikkeling hiervan?

Slim gebruik van data

Bijvoorbeeld via ecological momentary assessment**, longitudinaal cliënt-volgsysteem en big data. Een voorbeeld van big data is de koppeling van verschillende grote datasets en informatiestromen om zicht te krijgen op het beloop van behandeling en behandelduur. 
Cliënt-volgsysteem: hoe verloopt de problematiek bij jongeren nadat ze Pluryn verlaten hebben. Met een volgsysteem willen we bijvoorbeeld meten hoe het na verloop van tijd gaat met slachtoffers van mensenhandel die bij Pluryn in zorg kwamen. 
Een ander voorbeeld gaat over NAH. We weten niet hoe groot deze groep precies is binnen onze cliëntpopulatie. We willen hier zicht op krijgen door diepgravende studie en data-analyse.  

Inzet van nieuwe technologie, zoals games, biofeedback en virtual reality

Pluryn zet smart games in om kinderen met traumaklachten te ondersteunen bij stressregulering. Met minder stress slaat de behandeling beter aan. 
Een ander voorbeeld is een project bij cliënten met EVB+ en hun begeleiders. Door het meten van oplopende spanning en biofeedback proberen we incidenten te voorkomen. 

* Van RCT (randomized clinical trials = onderzoek naar grotere groepen) naar N=1 (individuele casussen)
** Ecological momentary assessment (EMA): je maakt herhaaldelijk momentopnames van gedrag en ervaringen van mensen in hun natuurlijke omgeving.

 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen