Online versie >

actueel
Informatie voor professionals
Februari 2021
Gezinsbehandeling

Ambulante behandeling in de regio Centraal-Gelderland

Organiseer de zorg voor gezinnen en kinderen met complexe zorgvragen zo dicht mogelijk bij het kind en zijn gezin. Dat is de opdracht waarvoor Pluryn staat. We doen dat in de regio Centraal-Gelderland met uiteenlopende specialistische ambulante behandelproducten. Door middel van methodieken als IOG, Gezinsregie, MST en naschoolse dagbehandeling richten we ons op multiprobleemgezinnen. Doel is uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. In dit nieuwe jaar zetten we nog meer in op ambulante maatwerkoplossingen in begeleiding en behandeling bij complexe zorgvragen. Waarbij we onderzoeken of er nieuwe effectieve behandelmethodes aan het aanbod kunnen worden toegevoegd. Deze nieuwsbrief geeft een beeld van onze ambulante behandelproducten in Centraal-Gelderland, die soms ook in combinatie kunnen worden ingezet.

 

Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG-LVB) 

Loopt een gezin vast en stapelen problemen zich op? Dan biedt Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) uitkomst. Een gezinsbegeleider helpt ouders en het kind om beter met de situatie om te gaan, zodat het kind (langer) thuis kan blijven wonen. IOG-LVB is bestemd voor gezinnen met een kind dat:  

  • Tussen de 0 en 18 jaar oud is. 
  • Gedragsproblemen vertoont. 
  • Achterblijft in ontwikkeling. 
  • Nog andere hulpvragen heeft.

Lees meer in de folder

Gezinsregie

Binnen gezinnen met meerdere problemen of hulpvragen is het van belang dat iemand de regie voert op de complexe processen, met name in het hulpverlenersnetwerk. Gezinsregie is een specialistisch product dat wij aanbieden vanuit het ambulant behandelteam. Gezinsregisseurs zijn speciaal daarvoor door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) opgeleide ervaren gezinswerkers, met een IOG- of AB-beschikking. Zij coördineren de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen en zijn hun aanspreekpunt.

Ervaringsverhaal-Gazi

"Ik dacht dat mijn kansen verkeken waren"

Een reeks slechte beslissingen, met dramatische afloop, drukte een stempel op het leven van de toen 17-jarige Gazi. Met hulp van ambulant begeleidster Wiljanne komt hij er langzaam bovenop. "Het ging niet vanzelf. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik het met mijn verleden wel kon schudden..."

Lees het ervaringsverhaal

Multi Systeem Therapie

Multi Systeem Therapie (MST) is een effectieve behandeling voor jongeren tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, zoals agressie, uitval of wangedrag op school en crimineel gedrag. Voor de jongere dreigt plaatsing in open of gesloten jeugdzorg. De behandeling vindt plaats in de eigen omgeving. De therapeut betrekt er mensen bij die de meeste invloed hebben op de jongere. Nadat de behandeldoelen afgesproken zijn, brengen alle betrokkenen de factoren in kaart die het probleemgedrag veroorzaken. Dan komt er een plan om het gedrag positief te beïnvloeden. Iedereen helpt mee om het plan uit te voeren.

Lees meer in de folder

Sherborne samenspel

Soms heeft een kind in de eerste levensjaren te weinig mogelijkheden gehad om positieve lijfelijke leerervaringen op te doen en is er hechtingsproblematiek ontwikkeld. Bij de bewegingspedagogiek Sherborne werkt een jongere aan zijn zelfvertrouwen. Door het opbouwen van zelfvertrouwen, kan het kind betekenisvolle relaties met anderen aangaan, waardoor het zich kan hechten en zich gezond kan ontwikkelen. We gebruiken hiervoor verschillende bewegingsspelvormen voor twee- en drietallen. Daarin staan het leren overgeven aan en vertrouwen op de ander, leren samenwerken en het leren verdelen van krachten centraal.

Ouder-baby interventie

Als je op jonge leeftijd zwanger raakt, komt er veel op je af. Zeker als je gedrags- en/of psychiatrische problemen hebt en mogelijk een verstandelijke beperking. Als een ouder van een zeer jong kind psychische problemen heeft, kan dit ernstige gevolgen hebben voor het kind op latere leeftijd: hij of zij loopt het risico zelf ook psychische klachten te ontwikkelen. Het doel van de Ouder-baby interventie is het stapsgewijs verbeteren van de interactie tussen de ouder(s) en hun baby. In deze interventie speelt video-interactie een belangrijke rol. De ouders werken onder begeleiding van de therapeut aan het vermogen om na te denken over hun gevoelens en gedachten en zich te kunnen verplaatsen in gedachten en gevoelens van hun kind. Daardoor verbetert de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind en dat versterkt de veilige gehechtheid. Het uiteindelijke doel is te voorkomen dat het kind op latere leeftijd zelf psychosociale problemen ontwikkelt.

Naschoolse dagbehandeling

Als de opvoeding van een kind te zwaar is, kunnen ouders terecht bij de naschoolse dagbehandeling. Dagbehandeling is bedoeld voor gezinnen met een kind met een licht verstandelijke beperking, vaak in combinatie met gedragsproblemen. Dagbehandeling Arnhem ondersteunt gezinnen met kinderen vanuit de Noordkriek (7–11 jaar) en de Kamillelaan (12-16 jaar). 
De problemen in het gezin kunnen zo groot zijn, dat het gezin dreigt vast te lopen. De naschoolse behandeling richt zich hulp bij opvoeding en onderwijs. Kind en gezin werken zelf hard aan de resultaten. Begeleiders leren kinderen nieuwe vaardigheden aan en ouders krijgen – indien nodig – ondersteuning bij de opvoeding. De bereidwilligheid van ouders om samen te werken met de medewerker is cruciaal. Het doel van dagbehandeling is om het kind zo te ondersteunen, dat het thuis kan blijven wonen. Vaak wordt er ook Gezinsbehandeling (IOG) ingezet.

Het-verhaal-van-Quincy-vierkant

Quincy vertelt over Dagbehandeling

De 12-jarige Quincy gaat dagelijks na school naar Dagbehandeling in Arnhem. Daar werkt ze met ondersteuning aan gestelde doelen en nieuwe vaardigheden. 

informatie-vierkant

Meer informatie

Heb je vragen over ambulante behandeling van Pluryn in de regio Centraal Gelderland? Het klantenbureau helpt je verder. De contactgegevens vind je hieronder.

Bekijk de video

Je kunt ons bereiken via

 klantenbureau@pluryn.nl

 088 779 50 00

www.pluryn.nl

Pluryn logo

Pluryn vindt jouw privacy belangrijk. In onze privacyverklaring lees je hoe wij hiermee
omgaan en wat jouw rechten zijn. Om je af te melden klik hier.