Pluryn sluit locatie Hoenderloo / Deelen

02 dec 2019

Na een moeilijke en zorgvuldige afweging is Pluryn tot de onvermijdelijke conclusie gekomen dat de locatie Hoenderloo (inclusief Deelen) in de loop van 2020 gesloten moet worden als locatie voor open jeugdzorg en gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus). Dit besluit heeft ook gevolgen voor het Hoenderloo College. Pluryn is zich er zeer van bewust dat dit ingrijpend nieuws is voor jongeren, hun familie/verwanten, onze medewerkers en iedereen die betrokken is bij de jeugdzorg van Pluryn, locatie Hoenderloo/Deelen.

Behandeltraject huidige jongeren
Pluryn laat geen enkel kind vallen en gaat vanaf begin 2020 met elke jongere en familie/verwanten individueel in gesprek om te zoeken naar een maatwerkoplossing.
Een behandeltraject in de open jeugdzorg duurt gemiddeld negen maanden tot anderhalf jaar. In de JeugdzorgPlus stromen jongeren na gemiddeld drie tot zes maanden door naar een andere zorgvorm. Omdat Pluryn geen nieuwe jongeren meer plaatst in Hoenderloo en Deelen betekent dit dat een aanzienlijk deel van de in totaal 225 jongeren komend jaar zoals gepland doorstroomt naar passende vervolgopvang. Dat kan zijn: thuis, in de eigen regio, een passende andere voorziening zoals gezinswonen, een specialistisch behandelcentrum van Pluryn of een andere zorgaanbieder.

Nieuwe aanmeldingen
Pluryn neemt nieuwe aanmeldingen gewoon in behandeling, maar jongeren worden niet meer geplaatst in Hoenderloo en Deelen. Aanmeldingen voor jeugdzorg en JeugdzorgPlus in Hoenderloo/Deelen komen op de plaatsingslijst van de andere jeugdlocaties van Pluryn of van (ambulante) zorg en ondersteuning in de eigen regio.

Medewerkers
Pluryn gaat met de medewerkers van de locatie Hoenderloo/Deelen en het Hoenderloo College individueel in gesprek over de herplaatsingsmogelijkheden binnen Pluryn. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn zorg- en onderwijsprofessionals immers hard nodig.

Redenen voor sluiting
Er zijn drie redenen waarom Pluryn tot het besluit is gekomen om de locatie Hoenderloo/Deelen te sluiten:

Kwaliteit van zorg
De afgelopen jaren is onder meer uit intern onderzoek gebleken dat de kwaliteit van zorg op de locatie Hoenderloo/Deelen verbeterd moet worden. Een van de oorzaken was het ontbreken van stabiele teams waarop gebouwd kan worden. Daarbij maakt de inspectie zich zorgen over het repressief klimaat op een aantal groepen. Pluryn heeft die signalen serieus genomen en veel verbetermaatregelen genomen. Zowel de Inspectie als Pluryn stellen vast dat de benodigde verbetervoorwaarden onvoldoende aanwezig zijn op de locatie. Daardoor kan de kwaliteit van de zorg aan de jongeren in het geding komen.

Financiële resultaten
De locatie Hoenderloo/Deelen lijdt dit jaar naar verwachting een verlies van meer dan vier miljoen euro en de financiële vooruitzichten zijn blijvend slecht. Dat gaat ten koste van de overige onderdelen van Pluryn en dat kan niet blijven voortduren. Het verlies wordt veroorzaakt door een lagere instroom van jongeren en dus lagere inkomsten. Verder zijn de tarieven die we krijgen voor onze specialistische zorg simpelweg te laag. En tenslotte hebben heeft Pluryn, net als andere jeugdzorgorganisaties, te maken met stijgende personeelskosten. Dat komt door personeelsverloop, ziekteverzuim (mede als gevolg van de werkdruk) en hogere kosten voor medewerkers die worden ingehuurd.

Maatschappelijke opgave
Gemeentes willen de zorg aan jeugdigen zoveel mogelijk in de eigen regio laten plaatsvinden. Dat geldt ook voor de meer complexe jeugdzorg die de locatie Hoenderloo/Deelen verleent. Pluryn is het hier mee eens, maar dat betekent ook dat Pluryn vooral jongeren krijgt waarvoor in de regio nog geen geschikte zorg is. Het gaat hierbij vooral om relatief veel verharde jongeren met een complexe zorgvraag. Daarvoor zijn kleine groepen en intensieve behandeling nodig. Pluryn krijgt hiervoor echter onvoldoende geld.
Pluryn gaat zich vooral richten op de (vernieuwing) van de specialistische jeugdzorg. Enerzijds door ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ oftewel zoveel mogelijk in de eigen regio en thuissituatie, anderzijds via ambulante jeugdzorg zoals JeugdzorgPlus-thuis. Dat betekent dat Pluryn de specialistische jeugdzorg op een aantal locaties gaan concentreren. Hoenderloo/Deelen hoort daar niet bij.
Pluryn gaat samen met betrokken partijen, waaronder gemeenten en het ministerie van VWS, kijken hoe we de innovatie in de specialistische jeugdzorg verder in de regio kunnen ontwikkelen.
 
Zorgvuldig proces
Pluryn beseft dat de sluiting van locatie Hoenderloo/Deelen als jeugdzorglocatie ingrijpend is voor alle betrokkenen en dat dit emoties oproept. Dat vraagt om de grootst mogelijke zorgvuldigheid en heldere communicatie naar alle betrokkenen jongeren, familie/wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers, verwijzers en ketenpartners. En ook naar overige partijen zoals cliëntenverenigingen, brancheorganisaties, gemeenten, landelijke overheid en financiers. Om een zorgvuldig proces te waarborgen, heeft Pluryn een ‘Task force’ opgericht. Sluiting van de locatie Hoenderloo/Deelen is een voorgenomen besluit, dat nog verder met de Raad van Toezicht, Centrale Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad wordt besproken en eind januari 2020 definitief moet worden goedgekeurd. Sluiting van de locatie Hoenderloo/Deelen heeft geen gevolgen voor de overige locaties (jeugdzorg en Wlz) van Pluryn.


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen