Pluryn neemt verantwoordelijkheid voor Hoenderloo College

14 feb 2020

Pluryn betreurt het dat medewerkers van het Hoenderloo College via de media een ongeorganiseerde staking hebben aangekondigd voor maandag 17 en dinsdag 18 februari. Daarbij constateren we dat in de berichtgeving van de medewerkers gestelde feiten en interpretaties onjuist zijn. De boosheid en teleurstelling van de medewerkers van het Hoenderloo College begrijpen wij volledig. Maar het voorgenomen besluit om de jeugdzorglocatie Hoenderloo/Deelen te sluiten, is na een zorgvuldige afweging noodzakelijk gebleken. De redenen hiervoor zijn de landelijke veranderingen in de jeugdzorg, de grote financiële verliezen van de locatie Hoenderloo/Deelen die Pluryn niet langer meer kan dragen en de kwaliteit van zorg van locatie Hoenderloo.

Pluryn neemt haar verantwoordelijkheid en houdt zich aan afspraken. We zorgen ervoor dat geen enkel kind tussen wal en schip valt en we nemen onze verantwoordelijkheid naar onze medewerkers serieus. Zo zijn we in gesprek met de medezeggenschapsraad en de vakbonden en daarnaast met andere betrokkenen zoals Jeugdautoriteit, gemeenten en de ministeries van Onderwijs en VWS. Naar verwachting is er in maart meer duidelijkheid over de plannen en de gevolgen ervan. We zullen ons als Pluryn maximaal inspannen om de medewerkers van Het Hoenderloo College individueel te begeleiden van werk naar werk.

Verder krijgen medewerkers van het Hoenderloo College, zoals gevraagd door de medezeggenschapsraden, zoveel mogelijk een voorrangspositie bij vacatures van andere scholen van Pluryn Onderwijs. Daarnaast zal de voor het zorgpersoneel ingerichte servicedesk ook voor het onderwijspersoneel worden opengesteld. In dat verband zullen onder meer individuele inventarisatiegesprekken met medewerkers worden gevoerd waarin we samen de werkmogelijkheden bij andere schoolorganisaties verkennen en bespreken. Ook staat Pluryn positief tegenover detachering binnen Pluryn of bij een andere werkgever, met behoud van salaris voor een bepaalde periode. Kortom, wij voelen ons verantwoordelijk voor iedere medewerker.

Als de zorglocatie Hoenderloo wordt afgebouwd, vertrekken ook de leerlingen. Pluryn probeert de overgang van zorg naar zorg zoveel mogelijk te laten vallen aan het einde van het schooljaar, zodat de leerlingen er zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Het beslisdocument over de afbouw van de jeugdzorg op de locatie Hoenderloo en Deelen ligt op dit moment voor advies bij de medezeggenschapsorganen van de zorg. Formeel is er nog sprake van een voorgenomen besluit, maar we moeten wel nu al rekening houden met ernstige consequenties voor de school en het vervallen van de arbeidsplaatsen van het personeel van het Hoenderloo College. Wat betreft het Hoenderloo College zal hiervoor op korte termijn een apart plan worden uitgewerkt. Dat wordt vervolgens voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van het Hoenderloo College. In dat plan wordt ook aandacht besteed aan een mogelijke fasering van de afbouw van het onderwijs.

De belangrijkste verplichtingen van het Hoenderloo College zijn de doorlopende personeelskosten en de kosten van het met de vakbonden overeen te komen sociaal plan. Hiervoor staat op 4 maart een vervolgoverleg gepland met de vakbonden. Dan is er ook duidelijkheid over de besluitvorming rondom het sluiten van de zorglocatie. In de tussentijd zijn er vanzelfsprekend maatwerkafspraken bespreekbaar met medewerkers die op korte termijn, binnen of buiten Pluryn, een nieuwe functie accepteren. Dat geldt ook voor maatwerkafspraken over proefplaatsingen of detacheringen binnen of buiten Pluryn met voorlopig behoud van alle rechten als werknemer van het Hoenderloo College.

De suggestie van medewerkers dat het onderbrengen van het Hoenderloo College in een aparte stichting een bewuste strategie is, is aantoonbaar onjuist. Het voorgenomen besluit om alle scholen van Pluryn in één stichting onder te brengen, dateert van 2017. Begin 2019 zou dit complexe traject gerealiseerd moeten zijn. Uiteindelijk is eerst het Hoenderloo College in november 2019 in een aparte stichting ondergebracht, met als doel hierin ook de andere zes zelfstandige scholenstichtingen van Pluryn in onder te brengen. Het is spijtig dat het oorspronkelijke doel: een fusie van alle scholen tot één onderwijsstichting, niet is gelukt. De fusie is uiteindelijk, op uitdrukkelijk verzoek van de medezeggenschapsraden van drie van de zeven onderwijsstichtingen (waaronder die van het Hoenderloo College) niet gerealiseerd.

De ontvlechting van zorg en onderwijs heeft bij de locatie Hoenderloo/Deelen niets veranderd aan de beschikbare financiën voor een de afbouw van onderwijsactiviteiten en de gevolgen voor het personeel. Het heeft de financiën juist veilig gesteld. De onderwijsstichtingen en Pluryn hebben elk een eigen boekhouding waarover ze transparant en openbaar verantwoording afleggen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen

Pluryn maakt gebruik van essentiële cookies, cookies ter verbetering van de website en social media en reclame cookies om u optimaal van dienst te zijn.
Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. Hier kunt u indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Akkoord