Cursussen

Pluryn herkent zich niet in berichtgeving Follow The Money en EénVandaag

20 feb 2020

Follow The Money, platform voor onderzoeksjournalistiek, en EénVandaag berichtten gisteren over de sluiting van de locatie Hoenderloo/Deelen. Aan deze publicaties hebben we onze medewerking verleend. Helaas moeten we constateren dat de publicaties de nodige feitelijke onjuistheden, onjuiste interpretaties en een tendentieuze toonzetting hebben, als het gaat om ontwikkelen en beoordelen van plannen, financiën, integriteit en een sollicitatieprocedure. We herkennen ons dan ook niet in de strekking van de publicaties.

In december 2019 hebben we bekend gemaakt dat wij na een moeilijke en zorgvuldige afweging tot de onvermijdelijke conclusie zijn gekomen dat we onze locatie Hoenderloo (inclusief Deelen) in de loop van 2020 moeten sluiten als locatie voor open jeugdzorg en gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus). De redenen hiervoor zijn de financiële verliezen, de kwaliteit van zorg van locatie Hoenderloo en Deelen en de landelijke veranderingen in de jeugdzorg.

We begrijpen heel goed dat sluiting van de locatie ingrijpend nieuws was en is voor jongeren, hun familie/verwanten, onze medewerkers en iedereen die verder betrokken is bij de jeugdzorg op locatie Hoenderloo/Deelen. Maar we laten geen kind tussen wal en schip vallen en begeleiden zorgmedewerkers van werk naar werk. De vervolgzorg voor de jongeren die nu nog op locatie Hoenderloo/Deelen verblijven, is maatwerk. Met alle ouders worden op dit moment afspraken gemaakt over het perspectief. Dat kan zijn: thuis, in de eigen regio, een passende andere voorziening zoals gezinswonen, een specialistisch behandelcentrum van Pluryn of een andere zorgaanbieder. Gemeenten dragen bij aan het mee realiseren van passende vervolgzorg.

Pluryn neemt daarbij haar verantwoordelijkheid en houdt zich aan afspraken. Zo zijn we voortdurend in gesprek met de Medezeggenschapsraden en de vakbonden en daarnaast met andere betrokkenen zoals Jeugdzorg Autoriteit, gemeenten, inspecties en de ministeries van Onderwijs en VWS.

Hierbij merken we op dat alle (voorgenomen) relevante besluiten inzake afbouw Hoenderloo en Deelen unaniem zijn genomen door de Raad van Bestuur met instemming van de Raad van Toezicht. De (oud- en huidige) leden van de Raad van Bestuur hebben geen enkel persoonlijk belang bij de sluiting van de locatie Hoenderloo/Deelen. Het besluit tot afbouw wordt door de hele Raad van Bestuur, directieteam en relevante stakeholders gezien als onvermijdelijk. Dit besluit is namelijk in het belang van goede zorg voor jongeren en voor de continuïteit van heel Pluryn. Tijdens het hele proces nemen we alle regels en procedures in acht genomen en is er sprake van een transparant proces.

Dat het besluit tot sluiting van de Hoenderloo Groep onvermijdelijk is, wordt in feite ook bevestigd door de plannen van de doorstartgroep ‘Klein Hoenderloo’ die door een extern accountant zijn beoordeeld als financieel niet haalbaar. Pluryn blijft zich maximaal inzetten voor een zorgvuldig afbouw proces. In het belang van jongeren en medewerkers.

Lees hier de brief die minister De Jonge vandaag (donderdag 20 februari) naar de Tweede Kamer stuurde inzake ‘verkenning doorstart De Hoenderloo Groep’.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen