Vervolgplek voor jongeren Hoenderloo en Deelen

DHG_Kampheuvel

07 apr 2020

Pluryn heeft voor iedere jongere van de locatie Hoenderloo/Deelen een nieuwe behandelplek. Zij hebben een aanbod voor vervolgzorg ontvangen. De komende maanden wordt dit verder ingevuld en passend gemaakt. Het betreft een plek voor jongeren die langdurig zorg nodig hebben en die dus niet in lijn met hun behandeltraject toch al voor de zomer zouden uitstromen. 

Het aanbod dat ouders en jongeren is gedaan, is gebaseerd op de oriëntatiegesprekken die in maart gevoerd zijn met ouders, wettelijk vertegenwoordigers en de betrokken gemeente. Ook de mening van jongeren en behandelaren is meegenomen. Op diverse locaties binnen Pluryn zijn nieuwe plekken gecreëerd. Betreft het aanbod een plek binnen Pluryn, dan ontvangen ouders bij het aanbod een leaflet waarin meer wordt verteld over de betreffende locatie en de mogelijkheden op het gebied van vrije tijd en onderwijs. Een rondleiding is in verband met het coronavirus op dit moment helaas niet mogelijk. Wel wordt gekeken of er door middel van beeldbellen een ‘virtuele rondleiding’ georganiseerd kan worden. De brief bevat tevens een uitnodiging om samen met de behandelaren de vervolgstappen te bespreken. 

Voorzitter van de Raad van Bestuur van Pluryn, Karel Verweij: “We begrijpen heel goed dat de sluiting van de locatie Hoenderloo/Deelen erg ingrijpend is voor de jongeren, hun familie/verwanten, onze medewerkers en iedereen die verder is betrokken bij de jeugdzorg in Hoenderloo en Deelen. Maar Pluryn neemt zijn verantwoordelijkheid en laat geen kind tussen wal en schip vallen. Wij blijven zo goed mogelijke zorg leveren totdat het laatste kind is vertrokken. Ik heb grote waardering voor de manier waarop medewerkers dit ook in deze tijd, waarin we ook nog te maken hebben met het coronavirus, voortvarend en met creativiteit oppakken.”  

Achtergrondinformatie 
Pluryn besloot de locatie Hoenderloo/Deelen te sluiten vanwege de kwaliteit van zorg die op onderdelen langdurig onvoldoende is, de financiële verliezen in Hoenderloo en Deelen en de landelijke veranderingen in de jeugdzorg. Dit laatste leidt ertoe dat er steeds meer jongeren in de eigen regio worden opgevangen. Het besluit is na een zorgvuldige afweging genomen. Pluryn is ervan overtuigd dat sluiting in het belang is van goede zorg voor jongeren en de continuïteit van heel Pluryn. 

In zijn definitieve besluit heeft de Raad van Bestuur de adviezen van de medezeggenschapsorganen serieus meegewogen. Verder sprak Pluryn in de aanloop naar het besluit uitvoerig met onder andere de Jeugdautoriteit, gemeenten, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de banken, zorgkantoren en de ministeries van Onderwijs en VWS. Er zijn allerlei mogelijke alternatieven verkend, waaronder die van de doorstartgroep Klein Hoenderloo. Niettemin kwamen externe partijen met Pluryn tot de conclusie dat sluiting van de locatie Hoenderloo/Deelen onvermijdelijk is.  

De jeugdzorg in Nederland is volop in beweging. Zo willen gemeenten de zorg aan jongeren zoveel mogelijk in hun eigen regio laten plaatsvinden. Dat geldt ook voor de meer complexe jeugdzorg, die de locatie Hoenderloo/Deelen verleent. Pluryn is het hier mee eens. Pluryn gaat zich intensief bezighouden met vernieuwing van de specialistische jeugdzorg. Enerzijds door het leveren van ‘de juiste zorg op de juiste plaats’, oftewel zoveel mogelijk in de eigen regio met kleinschalige voorzieningen en intensieve behandeling. Anderzijds via ambulante jeugdzorg, zoals JeugdzorgPlus-thuis. Dit in overleg en in afstemming met gemeenten. Daarnaast gaat Pluryn de specialistische jeugdzorg op een aantal locaties concentreren en deze verder uitbouwen tot expertisecentra gespecialiseerde jeugdzorg.  

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen