Reactie Pluryn op onderzoek Kinderombudsman

19 jun 2020

De Kinderombudsman deed onderzoek naar het proces rond sluiting van de locatie Hoenderloo/Deelen en de gevolgen daarvan voor kinderen en jongeren. Het onderzoeksrapport is vandaag gepubliceerd. Uiteraard respecteert Pluryn het Kinderrechtenverdrag en hecht daarmee ook groot belang aan het instituut Kinderombudsman.  

We begrijpen heel goed dat de sluiting van de locatie erg ingrijpend is voor alle jongeren, voor hun familie/verwanten, voor onze medewerkers en verder iedereen die betrokken is bij de jeugdzorg op de locaties Hoenderloo en Deelen. De sluiting was echter onvermijdelijk, vanwege de kwaliteit van de zorg, de financiële situatie in Hoenderloo en Deelen en de landelijke veranderingen in de jeugdzorg. Voor dat laatste vraagt de Kinderombudsman in zijn onderzoek ook aandacht. Het besluit was moeilijk en is na een zorgvuldige afweging genomen. Er is veel energie gestoken in overleg en communicatie met interne en externe betrokkenen, zoals medewerkers, ouders, jongeren, gemeenten, banken, inspectie, zorgverzekeraars, collega-instellingen, medezeggenschapsraden en politiek.  

In het rapport van de Kinderombudsman geven ook onze stakeholders aan dat een sluiting om bovengenoemde redenen onontkoombaar is en dat een voorziening als de locatie Hoenderloo/Deelen niet past bij wat de Jeugdwet vraagt. Namelijk dat kinderen gebruik kunnen maken van een zorgaanbod dat zo thuis mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis beschikbaar is.  

Het verbaast Pluryn dat de Kinderombudsman het onderzoek en de daaruit voortvloeiende conclusies baseert op gesprekken met slechts twee jongeren, vier medewerkers en zeven ouderparen. De Kinderombudsman stelt zelf ook terloops in zijn rapport vast, dat het onderzoek niet representatief is. Door in dit rapport niettemin stevige conclusies op te nemen en de publiciteit te zoeken als gezaghebbend orgaan, doet de Kinderombudsman geen recht aan Pluryn en zijn medewerkers. Het zorgt naar onze mening voor onrust, waarmee niemand gediend is. Onze medewerkers staan onder enorme druk. Wij willen ons in deze laatste fase concentreren op de zorg en het onderwijs dat de kinderen in Hoenderloo en Deelen nodig hebben. Ook het tijdstip van het onderzoek bevreemdt ons. Het is gebruikelijk om een proces pas te onderzoeken als het is afgerond. Dan zijn de resultaten helder en kan erop gereflecteerd worden.  

Duidelijk is dat het onderzoeksrapport waardevolle elementen en inzichten bevat, die we ons ter harte zullen nemen. Waarschijnlijk kan ook onze sector ervan leren. Wij gaan het afbouwproces van de locatie Hoenderloo/Deelen uitgebreid evalueren. De resultaten hiervan zullen we met onder andere onze medewerkers en de sector delen via een symposium. Want in het belang van de jongeren, hun familie/verwanten en de medewerkers, willen we ons continu verbeteren. 

Inmiddels is het besluitvormingsproces onomkeerbaar. Pluryn neemt zijn verantwoordelijkheid. We laten geen kind tussen wal en schip vallen en blijven zo goed mogelijke zorg leveren, totdat het laatste kind is vertrokken. Dat zal naar onze verwachting in augustus zijn. Vanuit goed werkgeverschap dragen we ook zo goed mogelijk zorg voor de betrokken medewerkers.  

Een uitgebreide reactie van Pluryn op het rapport vindt u in het document Opmerkingen bij het rapport van de Kinderombudsman.

Informatie voor jongeren:
Vragen en antwoorden, leaflet van de Kinderombudsman.
Reactie op onderzoek Kinderombudsman, leaflet van Pluryn. 

 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen