Herstel Pluryn zet ook in 2020 door

01 jun 2021

2020 was voor Pluryn een veelbewogen jaar. We zijn trots op onze medewerkers die, ondanks corona, een geweldige prestatie hebben neergezet. Het nettoresultaat over 2020 bedraagt 16 miljoen euro positief, mede dankzij een aantal eenmalige baten. Gecorrigeerd voor eenmalige baten en lasten, sluit Pluryn het boekjaar 2020 af met een beperkt verlies van 3 miljoen euro. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van het genormaliseerde resultaat van 2018 (18 miljoen negatief) en 2019 (7 miljoen negatief).  

Het herstel zal dit jaar naar verwachting doorzetten. Belangrijke randvoorwaarden daarvoor zijn nu aanwezig. Zo is de organisatiestructuur gewijzigd. Alle locaties worden sinds 1 januari 2021 geleid door een directeur Bedrijfsvoering en een directeur Zorg & Behandeling, direct aangestuurd door de Raad van Bestuur. Hierdoor is een plattere organisatie ontstaan, met een goede balans tussen zorg en financiën. Medio 2021 wordt de huidige Raad van Bestuur opgevolgd door een nieuwe driehoofdige Raad van Bestuur, waarmee Pluryn een nieuwe periode ingaat.   

Daarnaast maakte Pluryn nieuwe financieringsafspraken met de banken voor de komende drie jaar. Ook zijn er afspraken gemaakt over de financiering van vastgoedinvesteringen uit vastgoedverkopen. Deze belangrijke randvoorwaarden brengen rust en continuïteit voor de organisatie en vertrouwen voor de toekomst.  
Natuurlijk kent het verdere financiële herstel van de organisatie ook nog uitdagingen. Zo moeten bijvoorbeeld processen nog verder worden geharmoniseerd en zijn tarieven vaak nog niet kostendekkend. Ook dit jaar gaat Pluryn hierover weer in gesprek met haar financiers.  

Coronacrisis 
De impact van de coronapandemie op Pluryn was groot in 2020. Natuurlijk voor alle jongeren, gezinnen en volwassen cliënten en hun verwanten, die vaak langere tijd geen of nauwelijks bezoek mochten ontvangen, die soms in isolatie moesten, die niet naar school konden en waar we regelmatig alleen nog online ambulante hulp konden bieden. Enkele locaties zijn zwaar getroffen en er zijn ook cliënten overleden. Mede dankzij de enorme inzet van alle medewerkers is het gelukt om deze crisis te doorstaan. Pluryn is tijdens de coronacrisis proactief ondersteund door zijn financiers: gemeenten en zorgkantoren. De liquiditeit en continuïteit van Pluryn zijn hierdoor nooit in gevaar geweest. 

De Hoenderloo Groep 
2020 stond ook in het teken van de sluiting van locatie De Hoenderloo Groep. In augustus zijn de activiteiten op de terreinen in Hoenderloo en Deelen gestopt. Jongeren zijn uitgestroomd naar huis of een vervolgvoorziening binnen of buiten Pluryn. De terreinen zijn eind 2020 verkocht. De sluiting kreeg veel aandacht van de media, politiek en inspectie. De impact op jongeren, hun ouders en de medewerkers was groot. Momenteel vindt een evaluatie van het proces van sluiting plaats onder leiding van een gerenommeerd onderzoeksinstituut.    

Jeugdzorgstelsel 
Een belangrijke uitdaging voor Pluryn blijft het huidige jeugdzorgstelsel en de hoge administratieve lasten die dat met zich meebrengt. Pluryn levert hoogcomplexe en vaak bovenregionale of landelijke zorg en heeft daardoor met veel verschillende gemeenten en regio’s te maken. Iedere gemeente of regio kent haar eigen aanbesteding, productdefinities en registratievereisten voor de werkvloer. De inrichting en monitoring hiervan vragen veel van de organisatie. De extra kosten bedragen voor Pluryn 3 tot 4 miljoen euro op jaarbasis. Pluryn is van mening dat de financiering van hoogcomplexe bovenregionale jeugdzorg op een andere wijze moet worden ingericht: centraal en op basis van uniforme standaarden. Alleen zo kunnen we de administratieve lasten verlagen en blijft er meer geld over om onze belofte aan cliënten ‘Sterker in de samenleving’ te kunnen waarmaken. 

Bekijk hier de geconsolideerde jaarrekening 2020 van Pluryn.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen