Pluryn draagt VSO Kristallis over aan Aloysius Stichting

07 jul 2021

VSO Kristallis wordt per 1 augustus 2021 onderdeel van de Aloysius Stichting. VSO Kristallis heeft drie locaties in Nijmegen: Aventurijn, Park Neerbosch en het Hunnerbergcollege. De school maakt sinds 2016 deel uit van Pluryn.  

In 2020 maakte Pluryn bekend zich te zullen gaan concentreren op zijn belangrijkste taak: het verlenen van zorg. Om die reden is voor Kristallis een verkennend traject ingezet richting verzelfstandiging of overdracht aan een ander onderwijsbestuur. Gesprekken met de Aloysius Stichting leidden in december 2020 tot de ondertekening van een intentieverklaring door de besturen van Pluryn en de Aloysius Stichting.   

Het daaropvolgende onderzoek op de beleidsterreinen communicatie, financiën, personeel, onderwijskwaliteit, huisvesting, ICT en ouders en leerlingen, mondde uit in een positief advies van de medezeggenschap en vervolgens een positief besluit van de besturen en raden van toezicht van zowel Pluryn als de Aloysius Stichting. Met ingang van 1 augustus zal Kristallis zodoende deel uitmaken van de Aloysius Stichting. De overdracht heeft geen gevolgen voor de medewerkers van Kristallis en voor de leerlingen en hun ouders. Het onderwijsaanbod verandert niet.  

Rolf de Folter, lid van de Raad van Bestuur van Pluryn is blij dat Pluryn en de Aloysius Stichting er samen zijn uitgekomen. “In de gespecialiseerde onderwijsomgeving van de Aloysius Stichting kunnen de medewerkers van Kristallis hun expertise delen en verder uitbouwen, samen met de medewerkers van de Aloysius Stichting. Op deze manier is Kristallis in staat om leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben verder te helpen in hun ontwikkeling.”  

Als voorbeeld noemt hij het Hunnerbergcollege, dat onderwijs verzorgt binnen de RJJI De Hunnerberg in Nijmegen. “De Aloysius Stichting heeft meerdere scholen die onderwijs verzorgen binnen een gesloten setting. Het Hunnerbergcollege treedt toe tot een netwerk van vergelijkbare scholen, om daar expertise te halen en te brengen.”  

Kristallis en de Aloysius Stichting maken beide deel uit van het samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., als experts op het gebied van leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag. Samen optrekken hierin kan zowel voor ouders als leerlingen als voor de scholen van meerwaarde zijn.    

Johan van Triest, voorzitter College van Bestuur van de Aloysius Stichting, ziet er naar uit om samen verder te gaan. “De scholen van Kristallis bieden gespecialiseerd onderwijs net als de andere scholen van Aloysius. De vmbo-B/K-diploma’s, de arbeidsmarktgerichte onderwijsprogramma’s op Aventurijn en de samenwerking met de arbeidsmarkt zijn erg aansprekend. Datzelfde geldt voor de diploma’s die leerlingen op de locatie Park Neerbosch kunnen halen. Leerlingen halen daar vmbo-T- en havo-diploma’s en dat is iets waar we echt trots op zijn en van kunnen leren. We zijn blij met alle nieuwe collega’s en gaan met veel vertrouwen goed onderwijs bieden voor een betekenisvolle toekomst voor de leerlingen.”

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen