Expertise

Pluryn in gesprek over niet-kostendekkende tarieven jeugdzorg

27 jan 2023

Pluryn verzorgt voor veel Nederlandse gemeenten een deel van de jeugdzorg. Het gaat hierbij om specialistische jeugdzorg voor kinderen en jongeren met meervoudige, complexe zorg- en ondersteuningsvragen. In veel gevallen zijn dit jongeren in zeer kwetsbare posities.

De jeugdactiviteiten van Pluryn zijn al langere tijd verliesgevend als gevolg van niet-kostendekkende tarieven in een aantal regio’s. Daarnaast spelen landelijke ontwikkelingen als oplopende personeelslasten door de noodzakelijke inzet van personeel niet in loondienst, stijgende energiekosten en een dalende bedbezetting (met name bij JeugdzorgPlus) een rol.

Zonder maatregelen komt de continuïteit van de jeugdactiviteiten in een aantal regio's onder druk te staan. Daarom werkt Pluryn in samenspraak met deze jeugdzorgregio's aan een duurzame oplossing. Daarbij is ook de Jeugdautoriteit betrokken.

In gezamenlijkheid is gewerkt aan een onderbouwde oplossingsrichting. Aan de zorgregio’s is gevraagd om het tekort, dat in 2022 is ontstaan door niet-kostendekkende tarieven, te compenseren. Voor 2023 en verder is aan deze zorgregio's gevraagd de tarieven in lijn te brengen met de kosten voor de zorg die geleverd wordt. Dat samen zorgt voor een gezonde financiële basis, die Pluryn de gelegenheid geeft om samen met gemeenten te werken aan de ontwikkeling van de toekomstige hoogspecialistische jeugdzorg: kleinschalig en zo thuis mogelijk.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen