Onafhankelijk onderzoek naar misstanden De Glind

03 mrt 2023

De Erasmus Universiteit Rotterdam en Be4You2 gaan op verzoek van Pluryn onafhankelijk onderzoek doen naar ervaringen van oud-bewoners met geweld in De Glind. Hiervoor is in afstemming met oud-bewoners en de directie van Pluryn De Glind een onderzoeksplan opgesteld. Dit onderzoeksplan is ook gedeeld met het ministerie van VWS.  

Belangrijkste doelen van het onderzoek zijn enerzijds het in kaart brengen van de ervaringen en behoeften van slachtoffers en het recht doen aan de (verhalen van) slachtoffers die geweld hebben ervaren in De Glind. Het onderzoek moet bijdragen aan (eer)herstel van slachtoffers die geweld hebben meegemaakt in De Glind. Anderzijds hoopt Pluryn de uitkomsten van het onderzoek te kunnen gebruiken om het functioneren van Pluryn locatie De Glind, het hulpaanbod en de rechtspositie van jongeren duurzaam te verbeteren. Pluryn De Glind heeft toegezegd zich te zullen inspannen om adviezen ter verbetering van de (kwaliteit van) zorg, voortkomende uit het onderzoek, op te volgen.   

In de eerste fase van het onderzoek, houden de onderzoekers individuele interviews en gesprekken in focusgroepen met oud-bewoners en betrokkenen als oud-gezinshuisouders en oud-medewerkers. Verder is het de bedoeling dat de onderzoekers gebruik maken van (geanonimiseerde) meldingen van slachtoffers bij het Schadefonds.   

In de tweede fase gaan de onderzoekers in gesprek met huidige gezinshuisouders, directeuren en bestuurders van Pluryn De Glind en met betrokkenen bij de inspectie en het ministerie van VWS. Onder voorbehoud van instemming van de Ethische Commissie van de Erasmus Universiteit, staan ook interviews met huidige bewoners en hun netwerk (ouders) op het programma.   

Op dit moment hebben de onderzoekers contact met zo'n 20 oud-bewoners. Hoeveel oud-bewoners er meedoen aan het onderzoek, is nog niet bekend. Be4you2 zal een aanmeldpunt inrichten voor oud-bewoners en (oud-)medewerkers die willen meedoen aan het onderzoek. De Erasmus Universiteit Rotterdam en Be4You2 verwachten in maart 2024 het volledige onderzoek te hebben afgerond. 

Archiefonderzoek 
Naast het onderzoek vanuit het ervaringsperspectief, heeft Pluryn vanuit haar bestuurlijke verantwoordelijkheid een ervaren en onafhankelijk jurist opdracht gegeven voor archiefonderzoek. Hierbij staat de vraag centraal wat Pluryn en zijn rechtsvoorgangers wisten van de gemelde misstanden en hoe de organisatie en de verantwoordelijken hierop handelden. De onderzoeker organiseert en doorzoekt het papieren archief van Pluryn locatie De Glind. Om de onafhankelijkheid te waarborgen zal Pluryn het onderzoeksrapport delen en bespreken met de IGJ. Dit is ook besproken met het Ministerie van VWS. Mocht uit het onderzoek blijken dat er reden is voor mogelijke rechtsvervolging, dan zal Pluryn hierover contact opnemen met het openbaar ministerie. 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen