Pluryn kijkt positief terug op 2023

02 jul 2024

Afbeelding-positiefOnlangs is het jaarverslag van Pluryn over 2023 verschenen. In het verslag wordt teruggeblikt op een roerig jaar vol uitdagingen waarin samen grote stappen zijn gezet. Zo heeft de beweging naar Meer persoonsgerichte zorg concreter gestalte gekregen en zijn er belangrijke strategische partnerschappen aangegaan. Ook financieel klinkt een positieve boodschap. In 2023 boekte Pluryn een nettowinst van 9,4 miljoen euro; de omzet steeg met ruim 35 miljoen euro.  

Routekaart Pluryn 
In 2022 formuleerde Pluryn het strategisch beleidsplan 2022-2025, getiteld ‘Samen maken we het verschil’. Dat kreeg in 2023 concreet handen en voeten in de ‘Routekaart Pluryn'. Veel aandacht was er voor de beweging naar Meer persoonsgerichte zorg. De belofte aan cliënten, hun familie en naasten van de zorg die we willen bieden is geformuleerd en er is een methodisch kader opgesteld. In de praktijk vertaalde Meer persoonsgerichte zorg zich onder meer in de keuze voor kleinschaligheid bij onze JeugdzorgPlus-locaties, met Het Klaverhof als prachtig voorbeeld. In september 2023 opende deze gloednieuwe locatie in Maarsbergen onder ruime belangstelling de deuren. 

Strategische partnerschappen 
We voerden gesprekken met financiers en belangrijke stakeholders om tot strategische partnerschappen te komen. Samen kijken we naar de toegevoegde waarde van Pluryn als specialist op het gebied van hoogcomplexe zorg voor jeugd en volwassenen. Ook kunnen we beter inspelen op belangrijke inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de jeugdhulp en gehandicaptenzorg.  

Eén Pluryn 
Meer slagvaardigheid is ook de reden achter de herijking van het aansturingsmodel, waar in 2023 de voorbereidingen voor getroffen zijn. Vanuit de gedachte en ambitie één Pluryn te zijn, is een vereenvoudigd en effectiever aansturingsmodel nodig om landelijk een belangrijke speler te zijn voor complexe zorg- en ondersteuningsvragen met een gedegen regionale verankering. 

Financieel herstel 
Belangrijke oorzaak van het financiële herstel in 2023 is De Ombuiging, een set van interventies die Pluryn toekomstbestendiger hebben gemaakt. Een zevental projecten heeft er onder meer voor gezorgd dat de tarieven zijn verbeterd, de bezettingsgraad is geoptimaliseerd en niet-rendabele bedrijfsonderdelen zijn afgestoten.  

Deze gunstige ontwikkelingen nemen niet weg dat er ook zorgen zijn en we de vinger aan de pols houden. Zo blijven de tarieven onder grote druk staan, terwijl de intensiteit van de zorgvraag van onze cliënten toeneemt. Ook de situatie op de arbeidsmarkt blijft een uitdaging. Hoge verzuimcijfers en de noodgedwongen inzet van extern personeel (PNIL) zorgden in 2023 voor extra kosten. Daartegenover staat dat een actie onder zittende medewerkers om hun contracturen uit te breiden ongeveer 50 fte aan extra ureninzet heeft opgeleverd. Ook via BBL- en BOL-trajecten timmeren we aan de weg. We leiden op, terwijl we tegelijkertijd de groepen beter bezet krijgen. 

Dankbaar en trots 

Graag spreken we onze waardering uit. Want dankbaar zijn we, voor de betrokkenheid van onze cliënten, medewerkers en netwerkpartners. Trots zijn we op de circa 6.500 professionals, 650 stagiairs en 645 vrijwilligers die zich inzetten voor de beste zorg en ondersteuning aan ongeveer 6.400 jongeren en volwassen cliënten. Samen maken we het verschil. Want ieder mens heeft recht op een goed leven. 
 
Mirjam van den Nieuwenhuijzen en Eddy van Doorn 
Raad van Bestuur 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen