Bestuur en toezicht

Pluryn heeft een structuur bestaande uit Raad van Bestuur (RvB) en directie. RvB en het directieteam sturen Pluryn aan. De Raad van Toezicht adviseert en controleert de Raad van Bestuur, maar houdt zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken bij Pluryn. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert en controleert de Raad van Bestuur van Pluryn, zonder zich met de dagelijkse gang van zaken bezig te houden. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze staan in het Reglement Raad van Toezicht.

Governancecode Zorg

Governancecode Zorg

Pluryn baseert zich in zijn wijze van besturen en toezicht houden op de Governancecode Zorg die sinds 1 januari 2017 van kracht is. De code is opgesteld door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ): www.governancecodezorg.nl   Deze code is een instrument om de ‘governance’ zo in te richten dat het bestuur bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van zorginstellingen en aan het maatschappelijk vertrouwen. De RvT van Pluryn heeft ook een eigen Toezichtvisie en toezichtkader vastgesteld.