Duurzaamheid bij Pluryn

Bij Pluryn staat duurzaam maatschappelijk ondernemen centraal. ‘People, Planet, Profit’ zijn daarbij belangrijke waarden. Daarbij heeft Pluryn het creëren van ‘dubbele duurzaamheid’ hoog in het vaandel staan. Dat wil zeggen goed voor de maatschappij en goed voor de cliënten.

Wat doet Pluryn aan duurzaamheid?

  • Dubbele duurzaamheid van onze maatschappelijke ondernemingen, Social Return on Investment
  • Duurzame inzetbaarheid medewerkers: fietsplan, OV-plan
  • Selectiebeleid leveranciers op duurzaamheid
  • Jaarlijks verplichte EED (Energie en duurzaamheid) audits en verplichte energielabels.
  • Een duurzaam energiebeleid opgesteld vanuit Pluryn
  • LED verlichting, sensoren, duurzame installaties (WTW) bij renovaties en nieuwbouw, elektrische auto's waar mogelijk

Pluryn is aangesloten bij het lokaal preventieakkoord van Wij zijn gezond, groen en in beweging Nijmegen.

Visie op duurzaamheid

Cliëntparticipatie staat centraal: dubbele duurzaamheid 

Pluryn gaat uit van de eigen kracht en wensen van de mens. De opdracht en het doel van Pluryn is cliënten toe te rusten om, binnen hun mogelijkheden, zo zelfstandig mogelijk te functioneren en daarbij naar vermogen op alle levensdomeinen te participeren in de samenleving. Zelfregie en partnership zijn bepalende begrippen in de dienstverlening aan cliënten. Daarbij stelt Pluryn de hele mens centraal en komt er meer ruimte voor ontwikkeling van talent en mogelijkheden bij de cliënt. Daarbij heeft Pluryn het creëren van ‘dubbele duurzaamheid’ hoog in het vaandel staan. Dat wil zeggen goed voor de maatschappij en goed voor de cliënten. Pluryn kiest daarbij voor optimale participatie van de cliënt in combinatie met een toegevoegde waarde voor de samenleving. Daarbij is energiebesparing en duurzaamheid een belangrijke waarde in de visie om cliënten ‘zo normaal mogelijk als thuis’ te laten verblijven bij Pluryn. 

Duurzaam maatschappelijk ondernemen 
Pluryn streeft naar een minimale belasting van het milieu en wil een bedrijfsvoering die daarbij past: minimaal energieverbruik, inzet van duurzame energie en een zo laag mogelijke CO2-footprint. Dit alles passend binnen een haalbaar financieel kader. Duurzaam maatschappelijk ondernemen binnen het kader van ‘People, Planet, Profit‘ is een belangrijke waarde binnen de visie van Pluryn. Pluryn ervaart maatschappelijk verantwoord ondernemen dan ook als een logisch daaruit voortvloeiende plicht. In alle activiteiten streeft Pluryn naar het creëren van meerwaarde voor mens, maatschappij en milieu. Pluryn brengt dat tot uitdrukking door:   

People 
We zorgen voor veiligheid, gezondheid en welbevinden van onze cliënten, medewerkers en bezoekers. We zetten ons in voor de deskundigheid en betrokkenheid van onze medewerkers. We investeren in duurzame relaties met partners en belanghebbenden. Daarbij streven we naar maatschappelijk rendement van de investeringen in de activiteiten van Pluryn (bijvoorbeeld: Social Return on Investment (SROI). 

Planet
We geven prioriteit aan energiebesparing en duurzaamheid passend binnen een haalbaar financieel kader. Daarbij is veel aandacht voor ‘vergroening’ rond de volgende onderwerpen: vervoer, (ver)bouw van woningen en installaties, energie- en waterverbruik, afval, voeding en inrichting van gebouwen en werkplaatsen. Cliënten en medewerkers worden nauw betrokken, door te benadrukken dat veranderingen beginnen met gedragsveranderingen. 

Profit
We gaan effectief en kostenefficiënt om met algemene middelen voor de zorg. Daarbij hanteren we zo veel mogelijk de levensduurbenadering. Bij aankoop, verkoop en ontwikkelen van vastgoed, gaan we zorgvuldig te werk, volgens de wetten en regels die gelden. 

Energie besparen

Het Activiteitenbesluit en de wet Energie-Efficiency Directive (EED) uit 2015 vereisen van grote ondernemingen en instellingen een energieaudit uit te voeren en het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit vloeit voort uit het landelijk energieakkoord van 2013 en het Parijse klimaatakkoord van 2015. Hierdoor is het thema energiebesparing en duurzaamheid hoger op de agenda van de zorg gekomen. 
 
Pluryn is zich zeer bewust van de noodzaak de CO2-uitstoot te reduceren. Vanaf 2014 is er een toename in het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en de bewustwording door de organisatie. Pluryn streeft daarbij naar een minimale belasting van het milieu en wil een bedrijfsvoering die daarbij past: minimaal energieverbruik, inzet van duurzame energie en een zo laag mogelijke CO2-footprint. Dit alles passend binnen een haalbaar financieel kader.  

Op basis van de uitgevoerde energie-audits door Pluryn en de interviews met brainstormbijeenkomsten met deskundigen van de verschillende betrokken disciplines zoals Onderhoud en Beheer & Veiligheid Vastgoed, Vastgoedontwikkeling, Inkoop, Wagenparkbeheer, ICT en Zorg zijn van onderaf de uitgangspunten voor het integraal energiebeleid van Pluryn opgesteld. Deze uitgangspunten zijn gericht op een integrale aanpak van energiebesparing en duurzaamheid gericht op doelmatigheid, ofwel meer resultaat met de beschikbare middelen. Daarbij is een haalbare business case waarbij de investeringen, kosten tijdens de exploitatieperiode, de opbrengsten, de kostenbesparingen op energie en de mogelijke risico’s de basis vormen van belang.  
 
De integrale benadering vraagt om een nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen de organisatie. De deskundigen vanuit deze disciplines vormen samen het kernteam energiebeheer. Het kernteam en een energiecoördinator voeren op gestructureerde wijze het energiebeleid uit en implementeren nieuwe initiatieven. 

Downloads:

Energiebeleid Pluryn

 
 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen