Corona_afstand_2meter_770x440

Informatie voor gemeenten en andere stakeholders

Pluryn doet er in deze Corona-periode alles aan om zorg aan cliënten door te laten gaan. Direct na het uitbreken van het Corona-virus formeerde Pluryn een crisisteam. Dit staat onder leiding van Jos Buijs, lid van de Raad van Bestuur. Dit team komt dagelijks bijeen. Manager Veiligheid Jan Vinke speelt hierin een centrale rol.
 

Terug naar het overzicht

handen-schudden

Crisisteam en protocollen

Het crisisteam monitort wat hulpverlenende instanties melden en adviseren: de veiligheidsregio’s, het RIVM en de GGD. Er is ook contact met het ministerie van VWS en de brancheorganisaties. Op basis van die informatie maakt Pluryn zijn eigen beleid. Dat beleid geldt voor alle Pluryn medewerkers. De organisatie beschikt Pluryn over protocollen voor quarantaine, isolatie bij Corona, beschermingsmiddelen en groepsisolatie. Het Plurynbeleid voor het Corona-virus is inmiddels doorvertaald naar elke locatie. Neemt een Plurynlocatie in uw gemeente een maatregel waarvan u op de hoogte gesteld moet worden, dan hoort u dat via uw vaste contactpersoon of de manager van de betreffende locatie.
handen-wassen

Kwetsbare doelgroep

Bij een uitbraak volgt Pluryn de Wet Publieke Gezondheid. Wij doen zo snel mogelijk een melding bij de GGD. Pluryn volgt de landelijke richtlijnen van de GGD en het RIVM. En maakt daaruit zijn eigen beleid. Als dat nodig is, scherpen we deze aan. We hebben namelijk te maken met kwetsbare cliëntgroepen.

Pluryn heeft hoofden behandeling in dienst en een aantal AVG’s: Arts Verstandelijk Gehandicapten. Deze specialisten zijn nauw betrokken bij de maatregelen die wij noodzakelijk achten. We weten waar onze kwetsbare groepen verblijven en waar speciale maatregelen nodig zijn. Er is een Corona servicedesk ingericht waar medewerkers terecht kunnen met vragen en meldingen van een (vermoedelijke) besmetting.
nies-in-elleboog

Continuïteit van zorg

Als de situatie daarom vraagt, gaat Pluryn creatief om met mensen en middelen. Om continuïteit van zorg te garanderen, kan het management van een Plurynlocatie in overleg met het crisisteam besluiten om personeel op een andere manier in te zetten. Denk aan het inzetten van niet-zorgpersoneel op een behandelgroep. Verwanten kunnen daarin ook een rol spelen.
tissues

Regels voor bezoek en verlof

Ouders en familie kunnen volwassen cliënten niet bezoeken. Voor volwassen cliënten geldt de regeling: Bezoek? Nee, tenzij... Cliënten kunnen tijdelijk ook niet meer op verlof of uit logeren. De regeling ging in op maandag 23 maart. En duurt zo lang als nodig is. 
Uitzonderingen zijn mogelijk. Bijvoorbeeld bij ouders die iedere dag helpen met zorg verlenen. Of omdat contact belangrijk is voor het welzijn van de cliënt. Dat is maatwerk. De leidinggevende van de locatie besluit daarover.  Deze maatregel geldt voor alle woonlocaties van Pluryn: terreinlocaties, trainingshuizen, woonvormen, gezinshuizen etc.

Voor jeugdlocaties kan bezoek onder voorwaarden plaatsvinden. Per locatie maken management en hoofd behandeling een eigen afweging. Sommige jongeren behoren tot een grotere risicogroep dan andere. Op locaties met hoge risicogroepen is bezoek niet mogelijk. Op locaties waar bezoek wel kan, gelden strikte regels. Zoals maximaal 1 bezoeker per kind voor maximaal 1 uur.

Werkgever-Pluryn

Informatie voor medewerkers

Pluryn informeerde de medewerkers de afgelopen weken voortdurend over de ontwikkelingen rondom het Corona-virus. Medewerkers ontvingen informatie per mail. Er staan uitgebreide informatiepagina’s op intranet. We verstuurden nieuwsbrieven en verspreidden posters met preventietips op de locaties. Ook maakten we een leaflet speciaal voor cliënten. Dat alles met als doel: besmetting binnen Pluryn voorkomen bij zowel medewerkers als cliënten.

Meer weten?

Bovengenoemde afspraken en inzichten zijn van dit moment. Het crisisteam volgt de ontwikkelingen per dag. Het kan besluiten beleid of maatregelen aan te passen.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon of stuur een mail.