Daag ons uit. We helpen graag

In de dagelijkse praktijk komen professionals regelmatig mensen tegen die behoefte hebben aan extra hulp. Dat kan ondersteuning thuis zijn, op school, bij het werk of in de vrije tijd. Ook het bedrijfsleven vraagt steeds meer om ondersteuning bij het begeleiden van mensen met arbeidshandicap. De kans is groot dat je als professional dan met ons te maken krijgt. Wij zetten ons in voor mensen met complexe problemen uit de gehandicaptenzorg, jeugdzorg of GGZ. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met ons klantenbureau. We helpen graag.

Maatschappelijk ondernemen?

We delen graag onze kennis en ervaring met bedrijven.

Op zoek naar passende zorg?

We kijken altijd wat bij iemand past en hoe we diensten het beste op elkaar kunnen afstemmen.

DesignPagina_ParticipatiePunt_2_890x560

Iedereen aan het werk

Hoe mensen voor wie werk niet vanzelfsprekend is via het Participatiepunt weer kunnen meedoen.

We zijn er voor:

We spreken van een licht verstandelijke beperking (LVB) bij een IQ tussen de 50-85.  Aan een jongere met LVB zie je uiterlijk niets. Hierdoor hebben anderen vaak te hoge verwachtingen van hen. Dit veroorzaakt stress, communicatie- en  gedragsproblemen, zoals onbegrip, niet nakomen van afspraken of woedeaanvallen. Continue overvraging kan lijden tot psychische problemen. Passende ondersteuning kan veel problemen verhelpen. Denk bijvoorbeeld aan gezinsbehandeling of dagbehandeling in de buurt. Is méér ondersteuning nodig, dan biedt behandeling in (orthopedagogische) behandelcentra De Beele, Midden Nederland en Jan Pieter Heije uitkomst.

Jongeren met intensieve zorgvragen kunnen voor tijdelijke opvang en bescherming terecht bij de open jeugdhulp van Pluryn locaties Eefde, Midden-Nederland, Almelo, De Glind en Valkenheide. Hier volgen jongeren in een veilige omgeving een individueel programma. Ze leren omgaan met hun (gedrags-) problemen, krijgen afwisselend onderwijs, behandeling en therapie aangeboden. Uiteraard is er ook ruimte voor ontspanning in de vorm van sport, spel en muziek. De behandeling is zo kort als kan, intensief als nodig en helpt jongeren sterker in het leven te staan.

Als kinderen ernstige problemen hebben, is opname in een instelling voor intensieve jeugdzorg een optie. De kinderrechter beslist over gedwongen opname. De jongeren hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Het gaat bijvoorbeeld om agressieve jongeren of om meisjes die problemen hebben met loverboys. Jongeren leren structuur aan te brengen in hun leven. Door het aanleren van sociale vaardigheden kunnen zij weer functioneren in de samenleving. De behandeling is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Als een kind zich goed ontwikkelt, krijgt het geleidelijk meer vrijheden. Want het is de bedoeling dat jongeren uit de intensieve jeugdzorg weer terug gaan naar hun ouders, pleeggezin of vervolgzorg. Je vindt intensieve jeugdzorg bij de locaties Eefde en Het Klaverhof in Maarsbergen.

Sommige (jong)volwassenen hebben moeite om hun gedrag aan de samenleving aan te passen. Zeker wanneer daar grensoverschrijdend gedrag, psychiatrische, sociale of leerproblemen bij komen. Bij Het Hietveld, Kemnade Werkenrode en Visschersgouw vinden (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking passende begeleiding, veiligheid, werk of zinvolle dagbesteding. Door de gestructureerde omgeving en intensieve 24-uurszorg ontdekken zij hun grenzen en leren ze omgaan met hun problemen. Let op: deze ondersteuning is alleen bedoeld voor 18+-jongeren met een indicatie voor zorgzwaartepakket VG7, vaak aangevuld met een Extreme Zorgtoeslag.

Sommige (jong)volwassenen vertonen grensoverschrijdend gedrag. Hierdoor komen ze in aanraking met justitie, eventueel gevolgd door een verblijf in detentie. Behandeling is bij mensen met een licht verstandelijke beperking succesvol gebleken om recidive te voorkomen. Behandellocaties als Kemnade Werkenrode zijn hierin gespecialiseerd. Op deze locaties krijgen de (jong)volwassenen begeleiding naar meer zelfstandig wonen en werk. Dit als voorbereiding op een eigen plek in de maatschappij. Een volgende stap is die naar een beschermde woonomgeving bij Het Hietveld of Visschersgouw.

Je op school en thuis staande houden: dat is voor jongeren met autisme, ADHD, PDD-NOS of een andere stoornis vaak een flinke uitdaging. Ondersteuning in de vorm van gezinsbehandeling (IOG / IAG), Multi Systeem Therapie (MST) of dagbehandeling in de buurt kan jongeren dan verder helpen. Is méér zorg en behandeling nodig, dan kan begeleiding in een orthopedagogische behandelinstelling, trainingshuis of gezinsgroep veel opleveren. Jongeren volgen daar een gecombineerd programma van wonen, behandeling, onderwijs, leren, werken en vrije tijd. Een traject dat helemaal op hun behoeften is afgestemd.

Meisjes die onder invloed staan van iemand die hen (seksueel) misbruikt, zijn vaak blootgesteld aan lichamelijk/ emotioneel geweld. Professionele hulp is dan ook gewenst. In een beschermde omgeving leren de meiden via behandeling en ondersteuning zich veilig en weer sterk te voelen, zodat ze zich losmaken van die persoon en hun leven op kunnen pakken. Meestal krijgen de meisjes eerst hulp op een behandellocatie. Vervolgens in een trainingshuis voor zelfstandig wonen. Soms helpt een tijdelijk verblijf in het buitenland om de draad weer op te pakken.

Meisjes die op jonge leeftijd een baby krijgen, hebben vaak hulp nodig om voor hun kind te zorgen, het huishouden te doen, met geld om te gaan en passend werk te vinden. Voor jonge (aanstaande) moeders met een licht verstandelijke beperking kan het Moeder- en kindhuis een uitkomst zijn. In deze leefgroep met 24-uurs ondersteuning leren ze voor zichzelf en hun kindje te zorgen. Zijn ze zelfstandig genoeg, dan stromen ze door naar een eigen appartement in een wooncomplex met ambulante begeleiding. Ook de vader van het kindje kan hier terecht. Gaat het écht goed? Dan gaat de jonge moeder nog zelfstandiger wonen.  

Zelfstandig worden kun je leren. (Jong)volwassenen met een verstandelijke beperking in het algemeen (VBA) hebben hier wat meer moeite mee. Zeker als daar sociaal-psychologische of gedragsproblemen bij komen, kunnen ze hierbij ondersteuning gebruiken. Op het gebied van wonen en werken, vrije tijd en dagbesteding en/of het meedoen in de maatschappij. Afhankelijk van hun situatie krijgen ze deze ondersteuning thuis of in een van de speciale woonvormen. Deze woonvormen zijn onder meer te vinden in de regio Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen, Tiel en Noord-Limburg.

Na hun revalidatietraject komen mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) weer thuis. Vaak blijken ze dan veranderd door hun hersenletsel. Via gezinsbehandeling (IOG) kunnen kinderen en jongeren met NAH, afhankelijk van de situatie, thuis blijven wonen. Soms is echter een tijdelijk verblijf in een NAH-woongroep in combinatie met speciaal voortgezet onderwijs het beste alternatief. Ook volwassenen met NAH hebben baat bij specifieke begeleiding. Dat kan ambulante ondersteuning zijn of juist een intensief behandeltraject, zoals Hersenz. Al dan niet in combinatie met training, onderzoek of dagbesteding. Sommige volwassenen verhuizen naar een nieuwe, aangepaste woonplek.

24 uur per dag ondersteuning: dat hebben mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) nodig. Bij EMB ligt het IQ lager dan 25. Daarnaast is er een grote diversiteit aan bijkomende beperkingen.
De Winckelsteegh is Nijmegen is gespecialiseerd in de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met EMB. Door hen goed te ‘lezen’ is er veel mogelijk. Activiteiten zijn hier gericht op ontwikkeling, activering, communicatie en beleving. Kortom: op dat wat nodig is om de kwaliteit van leven te vergroten.

Je aanpassen aan de eisen van de omgeving: mensen met een ernstige verstandelijke beperking (IQ 20-35) hebben hier moeite mee. De communicatie verloopt moeilijker, maar ook het voor zichzelf zorgen, zelfstandig wonen of deelnemen aan sociale bezigheden. Ritme en regelmaat is dan belangrijk. Op locatie De Winckelsteegh in Nijmegen is veel kennis en expertise aanwezig over de voor deze doelgroep geschikte begeleiding en ondersteuning. Woonruimtes, dagbesteding en aanwezige faciliteiten: alles is exclusief gebouwd naar de behoeften van de bewoners. Mensen leren vaardigheden die hun belevings- en bewegingsruimte vergroten, leiden tot meer zelfstandigheid en dus de kwaliteit van leven verhogen.

(Jong)volwassenen met een lichamelijke beperking hebben vaak hulp nodig op het gebied van wonen en werken. Voor wie zelfstandig woont, is ambulante ondersteuning een oplossing. Een andere optie is wonen in een woonvorm met 24-uurs ondersteuning. Wie (vrijwilligers)werk of dagbesteding wil doen, kan terecht in bedrijven, instellingen, maatschappelijke ondernemingen en activiteitencentra.

De meeste ouderen willen nog zoveel mogelijk genieten van het leven. Dat geldt evenzeer voor ouderen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Aangepaste zorg en begeleiding en/of behandeling helpen hen daarbij. Voor deze senioren is er het gespecialiseerde zorgcentrum Ouderenzorg Nijmegen. Hier verblijven in totaal 66 ouderen met een verstandelijke beperking. Per etage wonen er zes ouderen, zodat ze alle aandacht en passende zorg krijgen. Ouderenzorg Nijmegen gebruikt daarnaast de nieuwste eHealth technologieën, zoals de robotzeehond Paro.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen