Jeugd

   
Pluryn is er voor jongeren met complexe problemen. Jongeren met een mix van zorgvragen zoals: combinaties van een beperking, gedragsproblemen, psychiatrische problematiek, verslaving of niet-aangeboren hersenletsel, een ontwikkelingsachterstand. Vaak is dan intensieve begeleiding en behandeling nodig.
 

Voordat jongeren bij ons komen, hebben ze meestal flink wat hulpverlening achter de rug. Hieronder staat een overzicht van de doelgroepen die wij ondersteunen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met het klantenbureau.

Wilt u iemand in zorg aanmelden? Gebruik dan het aanmeldformulier.

AANMELDEN BIJ PLURYN

We zijn er voor jongeren met:

We spreken van een licht verstandelijke beperking (LVB) bij een IQ tussen de 50-85.  Aan een jongere met LVB zie je uiterlijk niets. Hierdoor hebben anderen vaak te hoge verwachtingen van hen. Dit veroorzaakt stress, communicatie- en  gedragsproblemen, zoals onbegrip, niet nakomen van afspraken of woedeaanvallen. Continue overvraging kan leiden tot psychische problemen. Passende ondersteuning kan veel problemen verhelpen. Denk bijvoorbeeld aan gezinsbehandeling of dagbehandeling in de buurt. Is méér ondersteuning nodig, dan biedt behandeling in (orthopedagogische) behandelcentra als Jan Pieter Heije, Midden Nederland en De Beele uitkomst. 

Jongeren met intensieve zorgvragen kunnen voor tijdelijke opvang en bescherming terecht bij open jeugdhulp van Pluryn in Eefde, Almelo, Midden Nederland, De Glind en Valkenheide. Hier volgen jongeren in een veilige omgeving een individueel programma. Ze leren omgaan met hun (gedrags-) problemen, krijgen afwisselend onderwijs, behandeling en therapie aangeboden. Uiteraard is er ook ruimte voor ontspanning in de vorm van sport, spel en muziek. De behandeling is zo kort als kan, intensief als nodig en helpt jongeren sterker in het leven te staan.

Als jongeren ernstige problemen hebben, is opname in een instelling voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) een optie. De kinderrechter beslist over gedwongen opname. De jongeren hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Het gaat bijvoorbeeld om agressieve jongeren of om meisjes die problemen hebben met loverboys. Jongeren leren structuur aan te brengen in hun leven. Door het aanleren van sociale vaardigheden kunnen zij weer functioneren in de samenleving. De behandeling is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Als een kind zich goed ontwikkelt, krijgt het geleidelijk meer vrijheden. Want het is de bedoeling dat jongeren uit de JeugdzorgPlus  weer terug gaan naar hun ouders, pleeggezin of vervolgzorg. Pluryn heeft locaties voor JeugdzorgPlus in Eefde en Maarsbergen.

Je op school en thuis staande houden: dat is voor jongeren met autisme, ADHD, PDD-NOS of een andere stoornis vaak een flinke uitdaging. Ondersteuning in de vorm van gezinsbehandeling (IOG / IAG), Multi Systeem Therapie (MST) of dagbehandeling in de buurt kan jongeren dan verder helpen. Is méér zorg en behandeling nodig, dan kan begeleiding in een orthopedagogische behandelinstelling, trainingshuis of gezinsgroep veel opleveren. Jongeren volgen daar een gecombineerd programma van wonen, behandeling, onderwijs, leren, werken en vrije tijd. Een traject dat helemaal op hun behoeften is afgestemd. In een aantal woonplaatsen kunnen jongeren voor ondersteuning terecht bij de poliklinieken van Pluryn.

Meisjes die onder invloed staan van iemand die hen misbruikt, zoals een pooier/loverboy, zijn vaak blootgesteld aan lichamelijk/emotioneel geweld. Professionele hulp is dan ook gewenst. In een beschermde omgeving leren de meiden via behandeling en ondersteuning zich veilig en weer sterk te voelen, zodat ze zich losmaken van hun pooier/loverboy en hun leven op kunnen pakken. Meestal krijgen de meisjes eerst hulp op een behandellocatie. Vervolgens in een trainingshuis voor zelfstandig wonen. Soms helpt een tijdelijk verblijf in het buitenland om de draad weer op te pakken.

Meisjes die op jonge leeftijd een baby krijgen, hebben vaak hulp nodig om voor hun kind te zorgen, het huishouden te doen, met geld om te gaan en passend werk te vinden. Voor jonge (aanstaande) moeders met een licht verstandelijke beperking is er het Moeder- en kindhuis. In deze 24-uurs leefgroep leren ze voor zichzelf en hun kindje te zorgen. Zijn ze zelfstandig genoeg, dan stromen ze door naar een eigen appartement in een wooncomplex met ambulante begeleiding. Ook de vader van het kindje kan hier terecht. Gaat het écht goed? Dan gaat de jonge moeder nog zelfstandiger wonen.  

Na hun revalidatietraject komen jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) weer thuis. Vaak blijken ze dan veranderd door hun hersenletsel. Via gezinsbehandeling (IOG) kunnen ze, afhankelijk van de situatie, thuis blijven wonen. Soms is echter een tijdelijk verblijf in een NAH-woongroep in combinatie met speciaal voortgezet onderwijs het beste alternatief. Ook (jong)volwassenen met NAH hebben baat bij specifieke begeleiding. Dat kan ambulante ondersteuning zijn of juist een intensief behandeltraject, zoals Hersenz. Al dan niet in combinatie met training, onderzoek of dagbesteding. Sommige mensen verhuizen naar een nieuwe, aangepaste woonplek.

24 uur per dag ondersteuning: dat hebben kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking (EMB) nodig. Bij EMB ligt het IQ lager dan 25. Daarnaast is er een grote diversiteit aan bijkomende beperkingen.
De Winckelsteegh is Nijmegen is gespecialiseerd in de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met EMB. Door hen goed te ‘lezen’ is er veel mogelijk. Activiteiten zijn hier gericht op ontwikkeling, activering, communicatie en beleving. Kortom: op dat wat nodig is om de kwaliteit van leven te vergroten.

In Eindhoven vind je het kleinschalige Kinderdienstencentrum Heimdal. Dit dienstencentrum ontwikkelde speciaal voor de EMB-groep een aantal kinderdiensten. Er is dagbehandeling, de dienstverlening van Novae voor thuis en logeerhuis De Roskam. Alle diensten van Heimdal zijn geïnspireerd door de antroposofie.


Je aanpassen aan de eisen van de omgeving: Kinderen en jongeren met een ernstige verstandelijke beperking (IQ 20-35) hebben hier moeite mee. De communicatie verloopt moeilijker, maar ook het voor zichzelf zorgen, zelfstandig wonen of deelnemen aan sociale bezigheden. Ritme en regelmaat is dan belangrijk. Op locatie De Winckelsteegh in Nijmegen is veel kennis en expertise aanwezig over de voor deze doelgroep geschikte begeleiding en ondersteuning. Woonruimtes, dagbesteding en aanwezige faciliteiten: alles is exclusief gebouwd naar de behoeften van de bewoners. Jongeren leren vaardigheden die hun belevings- en bewegingsruimte vergroten, leiden tot meer zelfstandigheid en dus de kwaliteit van leven verhogen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen