Kwaliteit en veiligheid

Werken aan kwaliteit maakt deel uit van het dagelijks werk. We zien het niet als iets wat erbij komt. We willen immers allemaal het beste uit de ander en onszelf halen. Pluryn faciliteert dit proces rond kwaliteit en veiligheid en stelt medewerkers in staat om samen met de cliënt te realiseren wat de cliënt van ons vraagt.

Projecten zoals Leven in Vrijheid ondersteunen cliënten bij het verkrijgen van meer zelfregie. Daarnaast beschikt de organisatie over verschillende kwaliteitscertificaten. De wijze waarop we bij Pluryn het leren en verbeteren met elkaar vormgeven en het resultaat daarvan kun je vinden in het kwaliteitsrapport.


Leven in Vrijheid

De bewoners van onze locaties krijgen zoveel mogelijk ruimte om zélf richting te geven aan hun leven en handelen. Hun eigen grenzen te ontdekken. Het project Leven in Vrijheid voorziet in deze behoefte.

Concreet betekent dit dat we hun doelen respecteren en stimuleren. Tegelijkertijd is Pluryn met Leven in Vrijheid succesvol bezig om het fixeren, separeren en andere dwangmaatregelen terug te dringen. Onze medewerkers spelen hierin een belangrijke rol. Zij benaderen problemen op een andere manier en kijken nog kritischer en zorgvuldiger naar maatregelen en incidenten.

Meer weten?
Download de folder / bekijk de film


Tevredenheid en medezeggenschap

Om de tevredenheid over de dienstverlening te meten, gebruiken we 2 methodes: de BIT kijkt naar de ervaren kwaliteit van bestaan, de C-toets richt op de ervaren kwaliteit van dienstverlening. De scores van deze instrumenten laten een ruime voldoende zien. Maar we blijven werken aan verbetering.
De medezeggenschap van cliënten en verwanten is goed georganiseerd. Alle hoofdlocaties van Pluryn kennen een eigen cliëntenraad. Elke lokale cliëntenraad is vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad Pluryn (CCR). De CCR kent de Raad van Bestuur als gesprekspartner. 


Investeren in medewerkers

Het werken met een steeds complexere doelgroep vraagt veel van medewerkers. Daarnaast wordt het vinden en binden van goed personeel een steeds grotere uitdaging op een krappere arbeidsmarkt. De komende jaren is verdere professionalisering en investeren in medewerkers voor Pluryn dan ook een speerpunt.


Voorkomen van incidenten en calamiteiten

We doen er alles aan om incidenten en calamiteiten te voorkomen. Maar soms lukt dat niet. Het is dan belangrijk om hiervan te leren en te voorkomen dat het in de toekomst nogmaals gebeurt. Pluryn meldt calamiteiten altijd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. We onderzoeken calamiteiten met de Prisma-Sire onderzoeksmethode. Met de betrokken locaties formuleren we verbeteracties en nemen deze acties daarna op in het verbeterregister. De centrale commissie Vrijheid en Veiligheid bevordert het van elkaar leren bij Pluryn. Voorzitter van de commissie is de geneesheer-directeur.


Oplossen van klachten

Als cliënten een klacht hebben, proberen zij deze meestal op te lossen met de betrokken personen. Lukt dat niet, dan is de vertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris makkelijk te benaderen. Wie een klacht heeft, kan ook rechtstreeks de klachtencommissie benaderen.  

Meer weten?
Bekijk hier onze klachtenregeling

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen